Abc-contact.ru

АБС Контакт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ar apdro; in; anu saist; tie nodok; u atvieglojumi

Ar apdrošināšanu saistītie nodokļu atvieglojumi

1. Veicot dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrājumu (Privātās pensijas apdrošināšana, Aktīvā pensija, Universālā dzīvības apdrošināšana u.c.), Jūs varat saņemt LR normatīvajos aktos paredzētos nodokļu atvieglojumus, kas šobrīd ir 20% no iemaksām uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, ja to kopsumma gadā nepārsniedz 10% no Jūsu bruto darba algas un nepārsniedz 4000 EUR. Nodokļu atvieglojumi ir spēkā tad, ja dzīvības apdrošināšanas līgums ar līdzekļu uzkrājumu ir noslēgts vismaz un 10 gadiem (attiecas uz līgumiem, kas noslēgti sākot ar 01.01.2018.).

Līguma termiņa beigās no Jums izmaksājamās uzkrājuma summas tiks ieturēts kapitāla pieauguma nodoklis likumā noteiktajā kārtībā un to veiks pats apdrošinātājs. Kapitāla pieauguma nodoklis ir 20% no uzkrājuma peļņas daļas (no uzkrājuma atņemtas veiktās iemaksas uzkrājošajā apdrošināšanā).

Lai saņemtu no valsts atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, Jums ir jāiesniedz iedzīvotāju ienākuma deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā.

2. Apdrošināšanas prēmijas maksājums, ko Jūs veicat, iegādājoties privātpersonu veselības apdrošināšanas polisi sev vai Jūsu ģimenes locekļiem (piemēram, bērnam), ir attiecināms pie attaisnotajiem izdevumiem, kā to paredz LR nodokļu likumdošana. Tas nozīmē, ka par šo summu varēsiet saņemt atpakaļ no valsts pārmaksāto Iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja maksājuma summa nepārsniedz 600 EUR gadā katram ģimenes loceklim.

Lai saņemtu no valsts atpakaļ pārmaksāto nodokli, Jums ir jāiesniedz iedzīvotāju ienākuma deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā.

Nodokļu atvieglojumi Juridiskām personām

1. Veicot iemaksas darbinieku uzkrājošajā apdrošināšanā (uzkrājošā apdrošināšana darbiniekiem, pensijas apdrošināšana darbiniekiem u.c.), šīs iemaksas netiek apliktas ar nodokļiem.

Nodokļu atlaides ir spēkā, ja darbinieka labā veikto apdrošināšanas prēmiju gada kopsumma nepārsniedz 10% no darbinieka bruto gada algas un apdrošināšanas līguma darbības termiņš nav īsāks par 10 gadiem (attiecas uz līgumiem, kas noslēgti sākot ar 01.01.2018.).

Līguma termiņa beigās no darbiniekam izmaksājamās summas tiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis likumā noteiktajā kārtībā un to veiks pats apdrošinātājs.

 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis — 23% no summas, kas ir vienāda vai mazāka par darba devēja veiktajām iemaksām
 • Kapitāla pieauguma nodoklis — 20% no uzkrājuma peļņas daļas (no uzkrājuma atņemtas veiktās iemaksas apdrošināšanā)

Darba devēja darbinieku labā veiktie maksājumi par dzīvības apdrošināšanu likuma “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” izpratnē ir ar saimniecisko darbību saistīti izdevumi.

Читайте так же:
Гарантийный срок на золотой браслет

2. Veicot darbinieku veselības, dzīvības (bez uzkrājuma) un/vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu, LR normatīvajos aktos ir paredzēti sekojoši nodokļu atvieglojumi:

Льгота подоходный налог по страхованию

 ООО СБ "Стабильное завтра"

Налоговые льготы

Налоговая льгота при индивидуальном страховании:

На основании ст. 210 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь физические лица имеют право на получение социального налогового вычета по подоходному налогу в сумме, уплаченной плательщиком страховым организациям Республики Беларусь (возмещенной плательщиком налоговому агенту) в качестве страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, заключенным на срок не менее трех лет , а также по договорам добровольного страхования медицинских расходов.

Вычету также подлежат суммы, уплаченные плательщиком страховым организациям Республики Беларусь(возмещенные плательщиком налоговому агенту) в качестве страховых взносов по договорам добровольного страхования, заключенным им в интересах лиц, состоящих с ним в отношениях близкого родства(плательщиком-опекуном, плательщиком-попечителем — за своих подопечных, достигших восемнадцатилетнего возраста).

ВАЖНО!
С 1 января 2021 г. в случае уплаты страховых взносов по договорам добровольного страхования лицами, состоящими с плательщиком в отношениях близкого родства (подопечными, в том числе бывшими подопечными, достигшими восемнадцатилетнего возраста), такие лица имеют право на получение социального налогового вычета в сумме уплаченных страховых взносов.

К лицам, состоящим в отношениях близкого родства, относятся родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки, прадед, прабабушка, правнуки, супруги.

Установленные социальные налоговые вычеты предоставляются плательщикам

 • нанимателями по месту основной работы (службы, учебы);
 • налоговым органом по доходам, полученным не по месту основной работы (службы, учебы).

Социальный налоговый вычет предоставляется при подаче плательщиком налоговому агенту (налоговому органу) следующих документов:

1) копии договора страхования;

2) документов, подтверждающих фактическую оплату страховых взносов, содержащие информацию о фамилии, имени, отчестве плательщика, лица, за которое произведена оплата страховых взносов, сумме и дате оплаты, назначении платежа, если такие требования предусмотрены законодательством, регулирующим порядок оформления указанных документов. В случае если документы не содержат указанных реквизитов, к ним прилагается справка получателя платежа, скрепленная печатью, содержащая недостающую информацию;

3) копий свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении ребенка (детей), документов, подтверждающих степень близкого родства, выписки из решения органов опеки и попечительства при осуществлении расходов на страхование соответственно лиц, состоящих в отношениях близкого родства, подопечных, в том числе бывших ранее подопечными;

Читайте так же:
Взыскание налогов и сборов включая пени

4) справки о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физических лиц по форме, утвержденной Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь, иных документов, подтверждающих получение дохода, — при предоставлении социального налогового вычета налоговым органом.

Если в календарном году социальный налоговый вычет по страхованию не применялся или использовался не полностью, то неиспользованная сумма переносится на последующие календарные годы до полного его использования.

ВАЖНО!
С 1 января 2021 г. при досрочном расторжении договоров добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии плательщики обязаны представить в налоговый орган не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором произошло расторжение договора страхования, налоговую декларацию и уплатить подоходный налог, если в отношении этих сумм был предоставлен социальный вычет, установленный подп. 1.2 ст. 210 НК.
Обратите внимание, что не имеет значения, сколько продлилось действие договора.

Налоговая льгота при корпоративном страховании:

ВАЖНО!
С 1 января 2021 г. при корпоративном страховании при выплате страхового возмещения и (или) страхового обеспечения физическому лицу (сотруднику) будет удержан подоходный налог в том случае, если договор добровольного страхования жизни и (или) дополнительной пенсии с юридическим лицом будет заключен на срок 1-2 года. Не удерживается подоходный налог с физических лиц при наступлении страхового случая по договорам корпоративного страхования оформленным сроком от 3-х и более лет. (подп.1.1.2 ст. 201 НК)

Согласно п. 1.1-1. Указу Президента Республики Беларусь 12 мая 2005 г. № 219 «О страховых взносах по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии и медицинских расходов, включаемых в затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг)» страховые взносы по договорам добровольного страхования медицинских расходов (при условии, что договоры заключены на срок не менее одного года), заключенным организациями-страхователями со страховыми организациями в пользу физических лиц, работающих в организациях-страхователях по трудовым договорам, включаются этими организациями-страхователями в затраты по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении, в размерах, установленных настоящим Указом.

Читайте так же:
Как прописать детей в другую квартиру

Как получить налоговый вычет по расходам на добровольное страхование жизни

Вы можете оформить налоговый вычет, если вы оплачивали страховые взносы по договору (договорам) добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет, заключенному (заключенным) со страховой организацией:

 • в свою пользу;
 • в пользу супруга (супруги);
 • родителей (в том числе усыновителей);
 • детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством).

Оформить вычет можно как в налоговой инспекции, так и через работодателя.

2. Каков размер налогового вычета?

Размер налогового вычета по расходам на добровольное страхование жизни ограничен. Он не может превышать 120 000 рублей в год. То есть возвращается 13% от этой суммы. При этом он суммируется с другими социальными вычетами (за исключением вычетов по расходам на обучение детей, благотворительность и дорогостоящее лечение). Таким образом, 120 000 рублей будет общей суммой для всех социальных вычетов, которые вы сможете заявить за год.

3. Какие нужны документы?

 • копия договора со страховой компанией (если информация о наличии у страховщика лицензии не указана в договоре, то к договору необходимо приложить заверенную подписью руководителя и печатью копию лицензии страховой компании);
 • копии платежных документов, подтверждающих уплату взносов (например, кассовых чеков, квитанций к приходным кассовым ордерам, платежных поручений, банковских выписок и тому подобное);
 • копии документов, подтверждающих степень родства с лицом, за которое вы уплатили взносы (свидетельства о браке, свидетельства о своем рождении (документов об усыновлении), свидетельства о рождении ребенка (документов об установлении опеки (попечительства) или усыновлении);
 • справка о суммах начисленных и удержанных налогов за год, в котором вы уплачивали взносы, по форме 2-НДФЛ (запрашивается у работодателя).

4. Как получить налоговый вычет через работодателя?

Оформить вычет через работодателя (в отличие от налоговой) можно до конца налогового периода (календарного года), в котором вы понесли расходы. Однако, чтобы сделать это, необходимо сначала подтвердить свое право на вычет в ФНС, подав в налоговую инспекцию по месту жительства перечисленные выше документы и заявление о подтверждении права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов.

Подать документы можно:

  ; , при помощи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.

В течение 30 дней налоговая служба должна подтвердить ваше право на получение вычета. Затем вы должны будете представить работодателю:

 • уведомление о подтверждении права на вычет;
 • составленное в произвольной форме заявление о предоставлении налогового вычета.
Читайте так же:
Делается ли возврат подоходного налога с материнского капитала

Работодатель должен предоставить вам вычет начиная с месяца, в котором вы к нему обратитесь.

Если работодатель удержит НДФЛ без учета налогового вычета, он должен будет вернуть вам сумму излишне удержанного налога. Для этого вам нужно будет подать в бухгалтерию заявление о возврате излишне удержанного НДФЛ, указав в нем банковский счет для перечисления переплаты. Работодатель должен перечислить вам излишне удержанную сумму в течение трех месяцев со дня получения вашего заявления.

Налоговые льготы

Взносы, уплаченные по договорам страхования жизни и дополнительной пенсии, не облагаются подоходным налогом.

Социальный налоговый вычет по расходам на страхование установлен подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 210 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Условия предоставления

Вычет предоставляется по суммам страховых взносов, фактически уплаченным физическим лицом в течение налогового периода (календарного года) страховым организациям Республики Беларусь в качестве страховых взносов по договорам:

 • добровольного страхования жизни, заключенным на срок не менее 3 лет;
 • добровольного страхования дополнительной пенсии, заключенным на срок не менее 3 лет;
 • добровольного страхования медицинских расходов.

При заключении договора с иностранными страховыми компаниями данная льгота не предоставляется.

Предельный размер

Социальный налоговый вычет равен сумме уплаченных страховых взносов, не превышающих предельный размер, установленный для календарного года:

Если фактически уплаченная сумма за год превысит установленный законодательством предел, то сумма превышения на последующие налоговые периоды не переносится и по ней физическое лицо получить социальный налоговый вычет не вправе.

Если в течение календарного года социальный налоговый вычет физическим лицом не применялся или был использован не полностью, то неиспользованная сумма переносится на последующие налоговые периоды до полного ее использования.

Вычетом вправе воспользоваться физические лица, оплатившие страховые взносы по договорам добровольного страхования жизни или дополнительной пенсии:

 • за себя;
 • за лиц, состоящих с ними в отношениях близкого родства;
  К лицам, состоящим в отношениях близкого родства, относятся родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги.
 • за своих подопечных, в том числе бывших подопечных, достигших восемнадцатилетнего возраста.
Читайте так же:
Как лучше оформить долю квартиры отца на несовершеннолетнего сына

Порядок получения

Получить социальный налоговый вычет физическое лицо имеет право:

  у нанимателя по месту основной работы (службы, учебы);

   DOCX, 13.4 КБ

  Индивидуальные предприниматели (нотариусы, адвокаты), не имеющие в течение отчетного (налогового) периода места основной работы (службы, учебы), применяют социальные налоговые вычеты при исчислении подоходного налога с физических лиц за отчетный (налоговый) период.

  Для получения вычета необходимо предоставить следующие документы:

  • копию договора страхования (извещения о заключении договора страхования, страхового полиса);
  • документы, подтверждающие фактическую оплату страховых взносов и содержащие информацию:
   • фамилия, имя, отчество плательщика;
   • фамилия, имя, отчество лица, за которое произведена оплата страховых взносов; сумма и дата оплаты;
   • назначение платежа.

   В случае, если документы не содержат указанных реквизитов или утеряны, Государственное предприятие «Стравита» предоставит вам справку, содержащую необходимую информацию, скрепленную печатью.

   Физические лица, осуществляющие расходы на страхование лиц, состоящих с ними в отношениях близкого родства, подопечных, в том числе бывших ранее подопечными, дополнительно представляют одну из перечисленных копий:

   • копию свидетельства о заключении брака;
   • копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
   • копии документов, подтверждающих степень близкого родства;
   • копию выписки из решения органов опеки и попечительства.

   Если социальный налоговый вычет предоставляет налоговый орган, то вместе с налоговой декларацией представляются:

   • справка о доходах, исчисленных и удержанных суммах подоходного налога с физических лиц по форме, утвержденной Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь;
   • иные документы, подтверждающие получение дохода.

   Плательщики, расторгнувшие договоры добровольного страхования жизни и дополнительной пенсии, а также получившие доходы в виде возврата страховых взносов, в отношении которых применен социальный налоговый вычет на страхование, обязаны подать налоговую декларацию в налоговый орган по месту постановки на учет. Срок представления декларации – не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом).

   При корпоративном страховании

   Взносы, уплаченные за сотрудника предприятием по коллективному договору страхования жизни и (или) дополнительной пенсии, не облагаются подоходным налогом в пределах 3 890 рублей в год.

   Помимо этого, не облагаются подоходным налогом страховые выплаты и бонус (дополнительный доход от инвестиционной деятельности страховщика). (Особенная часть Налогового кодекса Республики Беларусь).

   голоса
   Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector